SEKRETESSPOLICY


Status: 04/2021

Vi behandlar användarnas personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell och bekväm webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster.

Med "behandling" avses insamling, användning, utlämnande och/eller lagring. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR") är "personuppgifter" i princip alla uppgifter genom vilka en fysisk person kan identifieras. De exakta definitionerna av begreppen anges i artikel 4 i GDPR.

I det följande informeras du särskilt om typ, omfattning, syfte, varaktighet och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, vars syften och medel för behandling beslutas av oss ensamma eller tillsammans med andra, samt om komponenter från tredje part som kan användas av oss för optimering och användningskvalitet och som behandlar data under eget ansvar:
_________________________________________

A) Information om den personuppgiftsansvarige
B) Användarens rättigheter
C) Information om databehandling
_________________________________________


A) Information om den ansvariga parten

Den ansvariga parten (nedan kallad "Leverantören") i den mening som avses i DSGVO och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

81MEDIA GmbH
Ziegelbrennerstr. 5
70374 Stuttgart
Stuttgart Tyskland

Telefon: +49-711-508881410
Fax: +49-711-508881419
E-post: info@81media.com

B) Användarens rättigheter

När det gäller behandlingen av hans personuppgifter av leverantören enligt nedan har användaren rätt,

1. att få bekräftelse på om de uppgifter som rör honom/henne behandlas och att få exakt information om dessa uppgifter samt ytterligare information och kopior av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR;

2. att utan dröjsmål begära rättelse av felaktiga uppgifter som rör honom/henne eller komplettering av sådana uppgifter i enlighet med artikel 16 i DSGVO

3. att kräva att uppgifterna om honom eller henne raderas utan dröjsmål i enlighet med artikel 17 i DSGVO, eller alternativt, om till exempel ytterligare behandling är nödvändig i enlighet med artikel 17.3 i DSGVO, att kräva begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 18 i DSGVO;

4. ta emot de uppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon tillhandahållit i enlighet med art. 20 DSGVO och begära att de överförs till andra personuppgiftsansvariga

5. att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i GDPR om användaren anser att leverantörens behandling av hans/hennes uppgifter bryter mot GDPR.
_________________________

6. I princip kan användaren när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör honom/henne av en registeransvarig på grundval av artikel 6.1 f DSGVO i enlighet med artikel 21 DSGVO. Invändningen kan i synnerhet göras mot behandling för direkt marknadsföring.
_________________________

7. Leverantören är också skyldig att meddela alla mottagare av uppgifterna till vilka uppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsning av behandlingen som utförs på grundval av artikel 16 DSGVO, artikel 17.1 DSGVO och artikel 18 DSGVO. Skyldigheten finns inte i händelse av att denna kommunikation visar sig vara omöjlig eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Användaren har rätt till information om dessa mottagare.

C) Information om databehandling

Om ingen detaljerad information ges nedan om den enskilda databehandlingen, kommer användarens data som behandlas av leverantören att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter.

Uppgifter om servern

Av kommunikations- och säkerhetsskäl samlas bland annat följande uppgifter in under besöket på webbplatsen (så kallade serverloggfiler), som användarens webbläsare överför till leverantören eller till dennes leverantör av webbutrymme:

- Typ och version av webbläsare;
- Operativsystem som används;
- Webbplats från vilken användaren kom till leverantörens webbplats (referens-URL);
- Webbplats som besökts av användaren;
- Datum och tid för åtkomst;
- Användarens IP-adress (Internet Protocol).

Uppgifterna lagras också temporärt. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren. Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen är art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av det legitima intresset att förbättra webbplatsens stabilitet, funktionalitet och säkerhet.

Uppgifterna raderas senast efter sju dagar. Uppgifter vars ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål är undantagna från radering tills den slutliga klargörandet av respektive incident.

Cookies

a) Cookies

Den ansvariga parten använder så kallade cookies på sin webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som den webbläsare som användaren använder placerar och lagrar på slutenheten. Dessa cookies behandlar viss information om användaren i en individuell omfattning, såsom webbläsar- och platsdata och IP-adressvärden.

Deras användning gör det möjligt för den ansvariga parten att göra sin webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

De "permanenta" kakorna gör det möjligt för webbplatsen att känna igen användaren via hans webbläsare när han besöker webbplatsen igen inom en snar framtid för att inte visa eller fråga användarens inställningar som redan gjorts med avseende på kakorna igen.

Behandlingen tjänar den ansvariga partens legitima intresse av att förbättra webbplatsens funktionalitet samt uppfyllandet av rättsliga krav och baseras på den rättsliga grunden i art. 6 (1) lit. f DSGVO.

"Session"-cookies raderas när användaren stänger sin webbläsare. De "permanenta" kakorna raderas automatiskt efter 12 månader. Denna period varierar beroende på cookie, men överstiger inte en period på 12 månader.

b) Cookies från tredjepartsleverantörer

I förekommande fall används även cookies från tredjepartsleverantörer på leverantörens webbplats. Dessa tredjepartsleverantörer är partnerföretag med vilka leverantören samarbetar för reklam, analys eller funktionerna på webbplatsen. Om så är fallet anges syftena och de rättsliga grunderna för motsvarande behandling i följande förklaringar.

c) Möjlighet till borttagning

Användaren kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in webbläsaren i enlighet med detta eller, när det gäller cookies som kräver samtycke, via den cookiehanterare som tillhandahålls av leverantören. Cookies som redan har lagrats kan också raderas när som helst. Inställningarna för detta beror på respektive webbläsare. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras via webbläsarens inställningar, utan genom motsvarande inställning av Flash-spelaren. Om användaren förhindrar eller begränsar installationen av cookies, kan detta innebära att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.

HubSpot

Leverantören använder programvaran "HubSpot" på webbplatsen. "HubSpot" är en produkt från HubSpot Ireland Ltd, 2nd Floor, 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, ett dotterbolag till HubSpot Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA, nedan kallat "HubSpot".

HubSpot används av leverantören som personuppgiftsbiträde för e-postmarknadsföring (nyhetsbrev), publicering och rapportering på sociala medier, innehållshantering på webbplatsen, kontakthantering (t.ex. livechatt, användarsegmentering och CRM), webbanalys och för kontaktformulären.

Förutom de användningsdata som samlas in genom att besöka webbplatsen eller kommunicera via den (t.ex. livechatt, kontaktformulär etc.), behandlar HubSpot också inventeringsdata för användaren på uppdrag (t.ex. titel, förnamn och efternamn; företag eller företag; adress till företaget; jobbfunktion; e-postadress; telefonnummer; information om företaget såsom branschdetaljer; IP-adress) om användaren kommunicerar med leverantören och avslöjar dessa data. HubSpot använder också cookies för detta ändamål.

Det kan inte uteslutas att uppgifterna kommer att behandlas på servrar i tredjeländer, särskilt i USA.

Enligt tillsynsmyndigheterna för dataskydd har USA dock för närvarande inte en adekvat nivå av dataskydd. Det finns dock så kallade standardavtalsklausuler mellan leverantören och HubSpot:
https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield

Dessa är dock privaträttsliga avtal och har därför ingen direkt effekt på åtkomstalternativen för myndigheterna i USA.

De enskilda bearbetningsaktiviteterna (syfte och rättslig grund) hos leverantören vid besök på webbplatsen eller kommunikation via webbplatsen beskrivs mer detaljerat nedan.

Förfrågningar om kontakt

Om användaren kontaktar oss kommer de personuppgifter som användaren har angett vid detta tillfälle att användas för att behandla förfrågan.

Om kontaktförfrågan tjänar uppfyllandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder före avtal, såsom en prisförfrågan, är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Användarens uppgifter raderas om användarens förfrågan har besvarats slutgiltigt och det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna, t.ex. vid efterföljande avtalsbehandling.

Den rättsliga grunden kan också vara användarens samtycke enligt artikel 6.1 a DSGVO.

Användaren kan när som helst återkalla ett givet samtycke till kontaktförfrågan genom att meddela leverantören i enlighet med artikel 7.3 i DSGVO. De uppgifter som behandlas i samband med detta kommer att raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig.

Nyhetsbrev

Om användaren registrerar sig för leverantörens kostnadsfria nyhetsbrev kommer de uppgifter som begärs i inmatningsmasken (e-postadress) att överföras till leverantören. Dessutom lagras IP-adressen och datum och tid för registreringen. Under registreringsprocessen inhämtas användarens samtycke och innehållet beskrivs specifikt. Samtidigt hänvisas till denna dataskyddsdeklaration. De uppgifter som samlas in på detta sätt används uteslutande för att ta emot nyhetsbrevet. De kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Nyhetsbreven som skickas av leverantören via "HubSpot" innehåller teknik som gör det möjligt för leverantören att i analyserna känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades och vilka länkar i nyhetsbrevet som följdes av användaren.

Dessa analysdata lagras av leverantören utöver de tekniska uppgifterna (systemdata och IP-adress) så att nyhetsbrevet kan anpassas optimalt till användarens önskemål och intressen. De uppgifter som samlas in på detta sätt används för att ständigt förbättra kvaliteten på nyhetsbrevet.

Den rättsliga grunden för utskicket av nyhetsbrevet och analysen är artikel 6.1 lit. a. DSGVO.

I enlighet med art. 7 para. 3 DSGVO kan användaren när som helst återkalla sitt samtycke till detta genom att meddela leverantören eller genom att använda länken för avregistrering som finns i nyhetsbrevet för framtiden.

Webbanalys via HubSpot

På leverantörens webbplats genomförs en webbanalys via HubSpot.

Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. I enlighet med art. 7.3 DSGVO kan användaren när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att ställa in cookies på webbplatsen.

Information som tid, plats och frekvens för användarens besök på webbplatsen, inklusive den anonymiserade IP-adressen, överförs till en HubSpot-server och lagras där. Det kan inte uteslutas att denna information lagras på en server i USA. HupSpot kommer att använda de uppgifter som samlats in på detta sätt för att utvärdera användarens besök på webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för leverantören.

Live chatt

Leverantören använder livechatt-systemet i HupSpot. HupSpot använder cookies för livechatt-systemet.

Vid användning av funktionen behandlas följande uppgifter:
- Chatthistorik;
- Användarens angivna namn;
- Användarens e-postadress, om tillämpligt;
- Användarens IP-adress;
- Användarens ursprungsland.
Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. I enlighet med art. 7 (3) DSGVO kan användaren när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att ställa in cookies på webbplatsen.

Google Fonts

För att visa teckensnittet på webbplatsen använder leverantören externa teckensnitt i form av "Google Fonts", en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat "Google".

När leverantörens webbplats öppnas upprättas en anslutning till Googles server för att möjliggöra visning av teckensnittet eller för att uppdatera det.

Den rättsliga grunden för detta är art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO. Leverantörens berättigade intresse är optimering och ekonomisk drift av webbplatsen.

Genom anslutningen kan Google känna igen från vilken webbplats en begäran skickas och till vilken IP-adress visningen av teckensnittet överförs.

Google erbjuder ytterligare information, särskilt om möjligheterna att förhindra användningen av data, under följande länkar:

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager

Leverantören använder Google Tag Manager för att integrera olika funktioner på webbplatsen. Google Tag Manager är en produkt från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat "Google".


Google Tag Manager har som enda funktion att lägga till visst innehåll på leverantörens webbplats och att göra det möjligt för leverantören att hantera dessa funktioner via ett gränssnitt som tillhandahålls av Google.


När webbplatsen öppnas laddas funktionerna därför från en Google-server, som också kan vara belägen i USA. För att kunna överföra funktionerna måste servern bearbeta användarens IP-adress.
De motsvarande funktionerna listas slutgiltigt i leverantörens dataskyddsdeklaration. Om användaren inte har gett sitt samtycke till dessa funktioner gäller detta även vid användning av Google Tag Manager.

Enligt tillsynsmyndigheterna för dataskydd har USA dock för närvarande inte en adekvat nivå av dataskydd. Det finns dock så kallade standardavtalsklausuler mellan leverantören och Google:
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Dessa är dock privaträttsliga avtal och har därför ingen direkt effekt på åtkomstmöjligheterna för myndigheterna i USA.

Den rättsliga grunden är här artikel 6.1 lit. f DSGVO. Leverantörens berättigade intresse är optimering och ekonomisk drift av webbplatsen.


Google Ads med konverteringsspårning

Leverantören använder också Googles reklamkomponent "Google Ads" och i detta sammanhang den så kallade konverteringsspårningen. Google Conversion Tracking är en produkt från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat "Google".

Om användaren klickar på en annons från Google kommer en cookie att lagras av Google på användarens slutenhet på grund av integrationen av konverteringsspårning. Dessa så kallade "konverteringscookies" förlorar sin giltighet efter 30 dagar och tjänar inte till att identifiera användaren personligen.

Om användaren besöker vissa sidor på leverantörens webbplats inom cookiens livstid, kan både Google och leverantören känna igen att användaren har klickat på en av de annonser som leverantören har placerat hos Google och omdirigerats till leverantörens webbplats.

Den information som erhålls med hjälp av "konverteringscookies" används av Google för att skapa besöksstatistik för leverantören. Dessutom kan det inte uteslutas att Google behandlar dessa uppgifter på en server i USA.

Enligt tillsynsmyndigheterna för dataskydd har USA dock för närvarande inte en adekvat nivå av dataskydd. Det finns dock så kallade standardavtalsklausuler mellan leverantören och Google:
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
Dessa är dock privaträttsliga avtal och har därför ingen direkt effekt på de amerikanska myndigheternas åtkomstmöjligheter.

Leverantören får därmed information om det totala antalet användare som har klickat på hans annons och även vilka sidor på hans webbplats som därefter kallades upp av respektive användare. Leverantören eller andra annonsörer via "Google Ads" får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen.

Användningen av konverteringsspårning tjänar leverantören för riktad reklam för sina tjänster. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. I enlighet med art. 7 (3) DSGVO kan användaren när som helst återkalla detta samtycke genom att meddela leverantören eller genom att göra inställningar i cookiehanteringen för framtiden.

Google tillhandahåller ytterligare information, särskilt om alternativen för att förhindra användning av data, under följande länkar:

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/

YouTube

Leverantören använder ett verktyg från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat "Google", för att visa videosekvenser på webbplatsen.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. a i DSGVO. I enlighet med art. 7.3 DSGVO kan användaren när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att ställa in cookies på webbplatsen. Leverantören använder YouTube med alternativet "utökat dataskyddsläge" som erbjuds av YouTube.

Om användaren besöker en sida som har en inbäddad video upprättas en anslutning till Googles servrar i USA och innehållet visas på webbplatsen genom att informera användarens webbläsare. För detta ändamål behandlar Google åtminstone IP-adressen, datumet, tiden och den sida som användaren har besökt. Detta leder också till en anslutning till Googles Double-Click-annonsnätverk. Om användaren samtidigt är inloggad på YouTube tilldelas anslutningsinformationen till användarens YouTube-medlemskonto.

_____________________

Enligt tillsynsmyndigheterna för dataskydd har USA dock för närvarande inte en adekvat nivå av dataskydd. Det finns dock så kallade standardavtalsklausuler mellan leverantören och Google:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Dessa är dock privaträttsliga avtal och har därför ingen direkt inverkan på de amerikanska myndigheternas möjligheter att få tillgång till uppgifterna.
_____________________
Enligt Google lagras ingen information om användarna på webbplatsen i "utökat dataskyddsläge" om de inte tittar på den inbäddade videon.


Om användaren vill förhindra att Google direkt tilldelar den insamlade informationen till hans eller hennes användarkonto, måste användaren logga ut från YouTube innan han eller hon besöker webbplatsen. Det är också möjligt att konfigurera användarkontot i enlighet med detta.
Google använder också permanenta cookies för funktionalitet och analys.


Om användaren inte samtycker till denna behandling är det möjligt att förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsaren i enlighet med detta. För mer information, se avsnittet "Cookies" ovan.


Ytterligare information om Googles insamling och användning av data, samt om relevanta rättigheter och alternativ för att skydda användarens integritet, finns i Googles sekretesspolicy:
https://policies.google.com/privacy

Facebook-pixel

Leverantören använder facebook visitor action pixel på webbplatsen, en webbanalys- och konverteringsmätningstjänst från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, ett dotterbolag till Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, nedan "facebook".

Facebook Visitor Action Pixel används av leverantören för att analysera användningen av webbplatsen och för att marknadsföra sina tjänster. Den rättsliga grunden för detta är användarens samtycke enligt art. 6 (1) a DSGVO. I enlighet med art. 7.3 DSGVO kan användaren när som helst återkalla detta samtycke för framtiden genom att meddela leverantören eller genom att göra inställningar i cookiehanteringen.

Konverteringsmätning gör det möjligt för leverantören att registrera och utvärdera användarnas beteende efter att de har klickat på en Facebook-annons och omdirigerats till leverantörens webbplats med hjälp av en cookie som har ställts in. Detta gör det möjligt för leverantören att optimera sina Facebook-annonser.

De uppgifter som samlas in av leverantören på detta sätt tillåter inte leverantören att dra några slutsatser om användarens person, men uppgifterna lagras och bearbetas av facebook och kan tilldelas användarens respektive medlemskonto med facebook. På grundval av denna behandling kan facebook visa personlig reklam för användaren på facebook eller på en tredje parts webbplats.
Ytterligare information om insamling och användning av data av facebook samt om de relevanta rättigheterna och alternativen för att skydda användarens integritet finns i facebooks sekretesspolicy:
https://www.facebook.com/policy.php
Användaren kan förhindra eller stoppa installationen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Mer om detta ovan under punkten "Cookies".
Alternativt kan användningen av cookies från vissa tredjepartsleverantörer i allmänhet avaktiveras via opt-out. Detta kan till exempel göras via:
https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Integration av sociala medier

Leverantören använder en länk på webbplatsen till de sociala nätverk som anges nedan.

Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Leverantörens legitima intresse är att förbättra kvaliteten på användningen av webbplatsen.

Plugins integreras via en länkad grafik. Endast genom att klicka på motsvarande grafik vidarebefordras användaren till tjänsten för respektive socialt nätverk.
Efter att kunden har vidarebefordrats samlas information om användaren in av respektive nätverk. Detta är initialt data som IP-adress, datum, tid och besökt sida. Om användaren är inloggad på sitt användarkonto i respektive nätverk under denna tid, kan nätverksoperatören eventuellt tilldela den insamlade informationen om användarens specifika besök till användarens personliga konto. Om användaren interagerar via en "Dela"-knapp i respektive nätverk, kan denna information lagras i användarens personliga användarkonto och eventuellt publiceras. Om användaren vill förhindra att den insamlade informationen direkt tilldelas hans/hennes användarkonto, måste användaren logga ut innan han/hon klickar på grafiken. Dessutom är det möjligt att konfigurera respektive användarkonto i enlighet med detta.

Följande sociala nätverk är länkade av leverantören:

LinkedIn - LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

polyfill.io

Leverantören använder tjänsten polyfill.io från företaget The Financial Times Limited, 1 Southwark Bridge, SE1 9HL London, Storbritannien, i form av ett innehållsleveransnätverk för hämtningshastighet, design och visning av det erbjudna innehållet på olika slutenheter.

För att leverera innehållet så snabbt som möjligt använder tjänsten så kallade JavaScript-bibliotek (samlingar av tekniska instruktioner) för att leverera innehållet till användarens webbläsare så snabbt som möjligt. För detta ändamål laddas motsvarande filer från en tredjepartsserver. Detta leder till att servern registrerar användarens IP-adress. Leverantören har inget inflytande på om IP-adressen behandlas av tredje part för statistiska ändamål.

Den rättsliga grunden för användningen av denna teknik för att förbättra kvaliteten på användningen och laddningshastigheten på webbplatsen är § 3 BDSG.

Information om The Financial Times Limiteds behandling av uppgifter kan nås via följande länk:

https://polyfill.io/v3/privacy-policy/

Insamling och behandling av användardata av The Financial Times Limited kan förhindras av användaren genom att inaktivera exekveringen av skriptkod i webbläsaren eller genom att installera en skriptblockerare i webbläsaren (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com). Om användaren förhindrar eller begränsar exekveringen av JavaScript-koden kan detta leda till att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.


jQuery CDN

Leverantören använder jQuery CDN-tjänsten (Content Delivery Network) från jQuery Foundation för hastighet, för design och för visning av det erbjudna innehållet på olika slutenheter. jQuery distribueras för JS Foundation via StackPath CDN.

För att snabbt kunna leverera innehållet använder tjänsten så kallade bibliotek (samlingar av tekniska instruktioner). För detta ändamål laddas motsvarande filer ner från CDN-servern om de inte redan finns tillgängliga i webbläsarens cache genom ett besök på en annan webbplats. I händelse av en anslutning till servern registreras användarens IP-adress. Det kan inte uteslutas att en anslutning görs till en server utanför EU.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. f DSGVO. Leverantörens legitima intresse är att förbättra kvaliteten på användningen och laddningshastigheten på webbplatsen.

För att förhindra att Java-Script-koden utförs helt och hållet kan användaren installera en Java-Script-blockerare (t.ex. www.noscript.net eller www.ghostery.com). Om användaren förhindrar eller begränsar exekveringen av Java Script-koden kan det innebära att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.